Bruno Vassari


Bruno Vassari
Kianty Botulinum Like — zabieg kianty jak botox na zmarszczki

BRUNO-VASSARI-zabieg


299 zł

KIANTY BOT­U­LINUM LIKE – to nowoczesna tech­nika wyko­rzys­tu­jąca, aż dwa rodzaje masek: kolagenową z Miox­i­nolem ® i algowo-winogronową, po to, by zde­cy­dowanie zop­ty­mal­i­zować prze­ci­wz­marszczkowy i uję­dr­ni­a­jący efekt. Pod­czas zabiegu wykony­wany jest niesamowicie odpręża­jący, a jed­nocześnie regeneru­jący masaż twarzy, szyi i dekoltu.
Cała linia Kianty Botox bazuje na wyjątkowej recep­turze wielu skład­ników dzi­ała­ją­cych wielokierunkowo:

 • Miox­i­nol ® — ekstrakt z kwiatu hibiskusa. Blokuje on mechan­iczne czyn­niki odpowiedzialne z pojaw­ianie się zmarszczek mimicznych.
 • Kola­gen – czysty bio­log­icznie. Posi­ada właś­ci­wości naw­ilża­jące. Pozostawia skórę wygład­zoną i odmłodzoną.
 • Argire­lina – tzw. „pseudobot­u­lina”. To hexa­pep­tyd dzi­ała­jący na podob­nej zasadzie jak toksyna bot­u­li­nowa. Prze­ci­wdzi­ała pow­stawa­niu zmarszczek mim­ic­znych: „kurze łapki”, „lwie zmarszczki”, „zmarszczki palacza”.
 • Matrixyl ® — pep­tyd, który sty­mu­luje syn­tezę kola­genu oraz GAG. Dzięki temu zmarszczki ule­gają spłyce­niu. Skóra staje się sprężysta, gładka i odnowiona.
 • Lif­taline ® — to spec­jalna kom­pozy­cja wysokocząsteczkowych pszenicznych pro­tein, które zapew­ni­ają efekt nap­ina­nia i wygładzenia skóry.

Jest to niezwykle skuteczna metoda liftin­gu­jąca. Skóra po zabiegu staje się doskonale sprężysta, a zmarszczki mim­ic­zne zde­cy­dowanie rozluźnione. Wskaza­nia do zabiegu:

 • skóra po dwudzi­estym pią­tym roku życia
 • utrata jędrności oraz sprężys­tości skóry
 • skóra wyma­ga­jąca wzmoc­nienia, regen­er­acji i napięcia
 • delikatne zmarszczki mimiczne

Efekty zabiegu Kianty Bot­u­linum Like:

 • poprawa napię­cia i jędrności skóry
 • wymod­e­lowanie kon­turów twarzy, poprawa owalu
 • spłyce­nie zmarszczek
 • inten­sy­wne odświeże­nie, usunię­cie objawów zmęczenia, stresu
 • opóźnie­nie pro­cesów starzenia się skóry

Zobacz film o zabiegu Kianty Bot­u­linum Like:Aqua Genomics — zabieg intensywnie nawilżający

NOWOCZESNA LINIA BAZU­JĄCA NA KOS­ME­TOLOGENOMOWEJ EKSPRESJI NAWILŻENIA! Zabieg odpowiedni dla wszys­t­kich rodza­jów skóry. Szczegól­nie pole­cany dla skóry odwod­nionej, ubo­giej w wodę, cienkiej, delikat­nej, skłon­nej do podrażnień, suchej, zwiotcza­łej, zniszc­zonej słońcem. Główną sub­stancją, na której opiera się cała linia, jest Rev­idrat®. Jego zadaniem jest syn­teza enzymów uczest­niczą­cych przy for­ma­cji NMF (Nat­u­ral­nego Czyn­nika Naw­ilża­jącego), który jest skład­nikiem naszej skóry i zapew­nia jej właś­ciwe nawilżenie. Dzięki zabiegom Aqua Genomics Bruno Vas­sari przy­wrócimy genom zdol­ność do nat­u­ral­nego nawilżenia. Stworzymy odpowiedni bal­ans między warstwą wodno-lipi­d­ową skóry. Rezul­tatem tego jest praw­idłowo i głęboko naw­ilżona oraz odży­wiona cera. Efekty zabiegu:

 • głębokie naw­ilże­nie skóry,
 • odbu­dowa płaszcza hydro – lipi­d­owego skóry,
 • spłyce­nie drob­nych zmarszczek,
 • zwięk­sze­nie elasty­czności i sprężys­tości skóry,
 • złagodze­nie podrażnień.

Zobacz film o zabiegu Aqua Genomics:Cell Active Age Renewal
— zabieg aktywnie odmładzający z roślinnymi komórkami macierzystymi

WYJĄTKOWA METODA ODMŁADZA­NIA SKÓRY OPARTA NA WYCIĄ­GACH Z ROŚLIN­NYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH Z DRZEWA SEK­WOI I KWIATU WINOROŚLI. Zabieg pole­cany dla wszys­t­kich rodza­jów skóry po 35. roku życia. Szczegól­nie dla skór suchych, dojrza­łych z oznakami starzenia. Nowa­torstwo tego zabiegu polega na uży­ciu roślin­nych komórek macierzystych, których potenc­jał bio­log­iczny pozwala przedłużyć młodość skóry i poprawić jej wygląd. Bada­nia naukowe wykazały, że macierzyste komórki roślinne mają pozy­ty­wny wpływ na funkcjonowanie fibrob­lastów, dzięki temu nie tylko redukują zmarszczki, ale też chronią komórki przed wpły­wem środowiska zewnętrznego i opóź­ni­ają pro­cesy starzenia. Zabieg Cell Active jest niezwykle skuteczny. Poza tym dostar­cza każdemu z nas przy­jem­nych chwil relaksu.

Wskaza­nia do zabiegu:

 • utrata jędrności i elasty­czności skóry,
 • widoczne zmarszczki,
 • skóra wyma­ga­jąca regeneracji.

Efekty zabiegu Cell Active:

 • naty­ch­mi­as­towe odży­wie­nie skóry,
 • spłyce­nie zmarszczek,
 • silne naw­ilże­nie,
 • uję­drnie­nie skóry.

Zobacz film o zabiegu Cell Active:Eye Contour Treatment
— zabieg dla wrażliwej skóry wokół oczu

150 zł

Specy­ficzny zabieg wskazany dla delikat­nej i wrażli­wej skóry w okoli­cach oczu i ust. Zabieg pobudza mikro­cyrku­lacje krwi i limfy, dzięki czemu redukuje worki pod oczami, obrzęki i delikatne zasinienia. Dzięki obec­ności w masce Fuco­gelu – polisacharydu wyróż­ni­a­jącego się wyjątkowo sil­nym, dłu­gotr­wałym dzi­ałaniem naw­ilża­ją­cym, nasza skóra jest gładka, delikatna i odpowied­nio zabez­piec­zona przed utratą wody z komórek oraz przed nieko­rzyst­nymi czyn­nikami atmos­fer­ycznymi. Również wys­tąpi­e­nie reakcji aler­gicznej jest dużo mniejsze. Inne skład­niki: soja, wit. E, ekstrakt z ryżu powodują, że skóra wokół oczu staje się młoda, elasty­czna i zregenerowana. Zaleca się wyko­nanie jed­nego zabiegu raz na miesiąc. W celu inten­sy­fikacji należy wykonać serię 5 zabiegów przez 5 tygodni.

Wskaza­nia do zabiegu:

 • zasinienia i obrzęki pod oczami,
 • brak sprężys­tości skóry,
 • zmarszczki mim­ic­zne.

Efekty zabiegu Eye Con­tour Treatment:

 • rozświ­et­lona skóra w okoli­cach oczu,
 • napięta, elasty­czna,
 • wygład­zone zmarszczki mimiczne.

Zobacz film o zabiegu Cell Active:Kianty Viniferin Eye—zabieg odmładzający na okolice oczu i ust

150 zł

WSPANI­AŁY ZABIEG ODMŁADZA­JĄCY PRZY­GO­TOWANY SPEC­JAL­NIE DLA DELIKAT­NYCH KON­TURÓW OCZU I UST. Jego celem jest redukcja zmarszczek tzw. „ kurzych łapek” i zmarszczek pio­nowych nad górną wargą. Niweluje również oznaki zmęczenia, pomaga zre­dukować cie­nie. Przy­wraca młodość, blask i jędrność. Wskaza­nia do zabiegu:

 • skóra z widocznymi oznakami starzenia w okoli­cach oczu i ust,
 • widoczne zmarszczki pio­nowe nad górną wargą oraz oczu, tak zwane „kurze łapki”,
 • brak jędrności i naw­ilże­nia skóry wokół oczu, zasinienia, oznaki zmęczenia.

Efekty zabiegu:

 • spłyce­nie zmarszczek,
 • naw­ilże­nie skóry,
 • regen­er­acja i poprawa elastyczności,
 • roz­jaśnie­nie cieni pod oczami,
 • poprawa krąże­nia krwi i limfy,
 • zmniejsze­nie podrażnień spowodowanych prze­susze­niem skóry.


Pure Solutions
— zabieg oczyszczający z maską balance

200 zł

Zabieg oczyszcza­jąco – nor­mal­izu­jący pole­cany dla skóry mieszanej, tłustej, zanieczyszczonej. Dzięki zawartości ekstraktu z kwiatu Irysa, cynku, kwasu sal­i­cy­lowego, wit­a­min z grupy B, zabieg Pure Solu­tions powoduje, ze skóra staje się oczyszc­zona z nad­mi­aru serum, zma­towiona i jed­nocześnie odświeżona na długi czas. Pod­czas zabiegu wykony­wane jest man­u­alne oczyszczanie skóry, a rewela­cyjna maska lecznicza z glinki powoduje zahamowanie pow­stawa­nia zaskórników. Zostają również znor­mal­i­zowane wszys­tkie pro­cesy związane z nad­mierną pracą gruc­zołów łojowych. Skóra jest wycis­zona i naw­ilżona. Zabieg Pure Solu­tions oczyszcza, zamyka pory skóry, reg­u­luje gospo­darkę lipi­d­ową, hamuje rozwój bak­terii oraz przyspiesza goje­nie po oczyszcza­niu skóry. Wskaza­nia do zabiegu:

 • skóra mieszana lub tłusta z ten­dencją do wyprysków,
 • zanieczyszc­zona skóra,
 • nad­miar wydzielanego sebum,
 • nad­mierne błyszcze­nie skóry.

Efekty zabiegu oczyszcza­jącego z maską Balance:

 • per­fek­cyjnie oczyszc­zona skóra,
 • matowa cera,
 • uspoko­je­nie i wycieszenie.


SkinComfort
— zabieg dla skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień

150 zł

KOM­FORT I URODA KAŻDEJ SKÓRY SUCHEJ I WRAŻLIWEJ Skóra wrażliwa jest zazwyczaj bardzo cienka i delikatna. Reaguje szy­bko zarówno na ciepło i zimno. Łatwo ulega poparzeniom oraz odm­roże­niom. Zazwyczaj jest sucha, delikatna, skłonna do reakcji aler­gicznych. Zmi­any tem­per­atury, deter­genty, alko­hol są przy­czyną podrażnień i zacz­er­wie­nień. Wraz z wiekiem skóra starzeje się. Pro­ces odnowy komórkowej zostaje spowol­niony, następuje nad­mierna utrata wody. W kon­sek­wencji skóra ulega prze­susze­niu, ma mniejszą ochronę, a jej wrażli­wość wzrasta. Linia Skin Com­fort prz­erywa destruk­cyjny pro­ces i pomaga odbu­dować warstwę lipi­d­ową skóry … Znika nieprzy­jemne uczu­cie napię­cia. Naskórek staje się miękki, gładki, a cera odzyskuje zdrowy koloryt.

Wskaza­nia do zabiegu:

 • skóra wrażliwa,
 • trądzik różowaty,
 • płytko unaczyniona skóra,
 • popękane naczy­nia krwionośne,
 • skóra sucha, atopowa, odwodniona.

Efekty zabiegu:

 • uko­je­nie, wycisze­nie podrażnionej skóry,
 • przy­wróce­nie jej kom­fortu i miękkości,
 • poprawa odporności poprzez sta­bi­liza­cję nat­u­ral­nej bari­ery hydro – lipidowej,
 • ochrona przed szkodli­wym wpły­wem czyn­ników zewnętrznych,
 • głębokie naw­ilże­nie skóry i jej odmłodzenie,
 • wzmoc­nie­nie naczyń krwionośnych.