Laserowe usuwanie trądziku pospolitego IPL


Laserowe usuwanie trądzika pospolitego IPL
 • Twarz 95 zł
 • Szyja 95 zł
 • Dekolt 95 zł
 • Czoło 95 zł
 • Policzki 95 zł
 • Nos 95 zł
 • Broda 95 zł
 • Ramiona prawe + lewe 95 zł
 • Przedramiona prawe + lewe 95 zł
 • Plecy część górna / dolna 190 zł
 • Plecy część górna + dolna 380 zł


 • Pakiet Bronze – 5 zabiegów + 1 gratis
 • Pakiet Silver – 9 zabiegów + 2 gratis
 • Pakiet Gold – 12 zabiegów + 3 gratis

Tech­nolo­gia IPL dla trądziku pospolitego
Trądzik doty­czy ponad 80% młodych i dorosłych ludzi od 11 do 30 roku życia. Najczęś­ciej wys­tępuje na twarzy, ple­cach, klatce pier­siowej w obrę­bie obszarów o dużej kon­cen­tracji przy­włosowych gruc­zołów łojowych. Pojawia się w okre­sie dojrze­wa­nia i nielec­zony może dokuczać przez wiele lat, a pow­stałe zmi­any mogą utrzymy­wać się nawet do 50 roku życia.

Szy­bko pod­jęta i właś­ci­wie prowad­zona ter­apia zmian trądzikowych powoduje nie tylko poprawę wyglądu skóry, ale zapo­b­iega pow­stawa­niu szpecą­cych blizn pozapalnych.

Zabiegi metodą IPL
Światło niszczy szy­bko nam­naża­jące się bak­terie odpowiedzialne za zmi­any zapalne w trądziku. Dzi­ałanie lasera można porów­nać do anty­bio­tyku. Dodatkowym atutem IPL-​a jest nie narażanie pac­jenta na objawy niepożą­dane dla wątroby i żołądka jak w przy­padku leków. Pon­adto bada­nia przeprowad­zone w wielu ośrod­kach na świecie wykazały osiąg­nię­cie trzy razy szyb­szych efek­tów leczenia sys­te­mem IPL, niż w przy­padku trady­cyjnych metod (wyraźna poprawa zmian 60 – 80% po serii naświ­et­lań przeprowad­zonych w ciągu 3 – 4 miesięcy).
Fan­tasty­czne efekty uzyskuje się w lecze­niu tą metodą trądziku ze zmi­anami rop­nymi. Zaob­ser­wowano także, że ist­nieje niewielka grupa pac­jen­tów nie reagu­jąca na tę ter­apię, co wstęp­nie bardzo trudno przewidzieć.

Zabiegów metodą IPL nie przeprowadzamy:

 • uosób cier­pią­cych na choroby prze­b­ie­ga­jące z nad­wrażli­woś­cią na światło,
 • u osób sto­su­ją­cych leki światło-​uczulające,
 • u ko­biet w ciąży
 • w trak­cie stosowa­nia izotre­tynoiny (np. Roac­cu­tane, Izotek)
 • u osób opalonych (solar­ium , słońce)

Stan­dar­d­owa ter­apia polega na serii 3 – 5 zabiegów (poje­dynczych i pod­wójnych). Każdy zabieg wykonuje się co 1 –
2 tygod­nie i trwa 15 – 20 minut. Wyraźne efekty widoczne są po zakończe­niu ter­apii. Dzi­ałanie anty­bak­teryjne jest tylko jed­nym z etapów leczenia, dlat­ego pac­jent powinien nadal być pod kon­trolą kos­me­to­log­iczną bądź lekarską.
Zabiegi naświ­et­la­nia nie są obciążone żad­nymi objawami ubocznymi, nie mają negaty­wnego wpływu na skórę i sposób życia pacjentów!!

Pole­camy ter­apie łączone:

 • z kaw­itacją i czyszcze­niem skóry
 • z mikro­der­mabrazją medyczną
 • z peelingami chemicznymi