Infuzja tlenowa


Infuzja tlenowaTRANS­DER­MALNA PIELĘ­GNACJA SKÓRY!

Zabieg, który kochają gwiazdy!

Infuzja tlenowa to nowoczesna, niein­wazyjna i bardzo skuteczna metoda odmładza­nia i regen­erowa­nia skóry. Wykony­wana jest spec­jal­isty­czną aparaturą, wyko­rzys­tu­jącą dwie tech­nolo­gie jednocześnie:

 • tech­nologię hiper­barycznego tlenu (ter­apię czystym tlenem),
 • prowadzenie głęboko w skórę sub­stancji aktywnych.

Tlen hiper­baryczny

To tlen wyko­rzysty­wany w medy­cynie w czys­tej postaci (100%) podawany pod zwięk­szonym ciśnie­niem (hiper­barycznym). Dzięki tak skon­cen­trowanej dawce i wysok­iemu ciśnie­niu dociera do głębo­kich warstw skóry, zwięk­sza­jąc regen­er­ację komórek. Efekty widać natychmiast. Skóra nabiera ład­nego kolorytu, staje się gładka, elasty­czna i inten­sy­wnie naw­ilżona. Znikają także zmarszczki. Kondy­cja skóry ulega poprawie.

Wpływ tlenu na skórę właś­ciwą i naskórek:

 • zwięk­sze­nie przepływu krwi,
 • lep­sze krąże­nie krwi i lep­sze odży­wie­nie tkanek,
 • rewital­iza­cja fibrob­lastów odpowiedzial­nych za tworze­nie kolagenu,
 • dzi­ałanie bakteriostatyczne,
 • odży­wie­nie tkanki łącznej w obrę­bie skóry właściwej,
 • regen­er­acja uszkod­zonych komórek,
 • zwięk­sze­nie metab­o­lizmu komórkowego.

Wskaza­nia do zabiegu infuzji tlenowej:

 • skóra niedotle­niona, szara, zestre­sowana, zmęczona,
 • skóra dojrzała z oznakami starzenia,
 • skóra sucha, odwodniona,
 • skóra zwiotczała, pozbaw­iona sprężystości,
 • skóra skłonna do przebarwień,
 • skóra wrażliwa z popękanymi naczy­ni­ami krwionośnymi, z trądzikiem różowatym.

Prze­ci­wwskaza­nia:

 • ciąża,
 • opryszczka,
 • stany zapalne, grzy­bicze, aler­giczne skóry.

Prze­bieg zabiegu

Kos­me­tolog wykonu­jący zabieg rozprowadza akty­wne serum (w którym zawarte są sil­nie dzi­ała­jące skład­niki) za pomocą spec­jal­isty­cznego aplika­tora i po zbliże­niu go na około 1 milimetr wtłacza je do niepielęg­nowanych dotąd warstw skóry, wyko­rzys­tu­jąc nośnik jakim jest tlen pod ciśnieniem.

Zabieg jest całkowicie bezbolesny. Towarzyszy mu uczu­cie lekkiego „powiewu po skórze”. Może być wykony­wany cały rok, również w okre­sie lata i sil­nego nasłonecznienia.

Zale­cana seria: 4-6 zabiegów – 1 zabieg w tygod­niu. Pole­cany jest także jako poje­dynczy zabieg „przed wielkim wyjś­ciem” (zabieg bankietowy).

Efekty infuzji tlenowej widoczne są już po pier­wszym zabiegu! Należą do nich:

 • zwięk­sze­nie sprężys­tości i elasty­czności skóry (lifting),
 • wypełnie­nie drob­nych zmarszczek, redukcja cien­kich linii,
 • inten­sy­wne, głębokie nawilżenie,
 • wygładze­nie skóry, wyrów­nanie kolorytu,
 • spłyce­nie przebarwień,
 • skóra nabiera wyraźnie młodszego wyglądu,
 • natle­nie­nie i odży­wie­nie komórek i tkanek,
 • łagodze­nie podrażnień,
 • zmniejsze­nie zaczerwienień,
 • wzmoc­nie­nie kruchych naczyń krwionośnych.