Aqua Genomics


Aqua GenomicsAqua Genomics—zabieg intensywnie nawilżający

260zł

NOWOCZESNA LINIA BAZU­JĄCA NA KOS­ME­TOLOGENOMOWEJEKSPRESJI NAWILŻENIA!

Zabieg odpowiedni dla wszys­t­kich rodza­jów skóry.
Szczegól­nie pole­cany dla skóry odwod­nionej, ubo­giej w wodę, cienkiej, delikat­nej, skłon­nej do podrażnień, suchej, zwiotcza­łej, zniszc­zonej słońcem.

Główną sub­stancją, na której opiera się cała linia jest Rev­idrat®. Jego zadaniem jest syn­teza enzymów uczest­niczą­cych przy for­ma­cji NMF (Nat­u­ral­nego Czyn­nika Naw­ilża­jącego), który jest skład­nikiem naszej skóry i zapew­nia jej właś­ciwe nawilżenie.

Dzięki zabiegom Aqua Genomics Bruno Vas­sari przy­wrócimy genom zdol­ność do nat­u­ral­nego nawilżenia.Stworzymy odpowiedni bal­ans miedzy warstwą wodno – lipi­d­ową skóry. Rezul­tatem tego jest praw­idłowo i głęboko naw­ilżona i odży­wiona cera.

Efekty zabiegu:

  • głębokie naw­ilże­nie skóry
  • odbu­dowa płaszcza hydro – lipi­d­owego skóry
  • spłyce­nie drob­nych zmarszczek
  • zwięk­sze­nie elasty­czności i sprężys­tości skóry
  • złagodze­nie podrażnień.

Zobacz film o zabiegu Aqua Genomics: